Algemene voorwaarden en KREAC/ CAT en GAT

Als Equine Assisted Coach, in de volksmond paardencoach, ben ik aangesloten bij het kwaliteit register van KREAC (Kwaliteits- Register Equine Assisted Coaches). Ook ben ik lid van de multidisciplinaire beroepsorganisatie CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten).
Ik hanteer de algemene voorwaarden en ethische code die zijn opgesteld door het KREAC/ CAT. 

 

Op deze KREAC site vind je onder andere:

 • Informatie over KREAC
 • Certificatie & kwaliteit
 • Klachtenregeling
 • Contactgegevens
 • Beroepsprofiel
 • Ethische code
 • De methodiek
 • De kracht van paarden
 • Alle coaches op de kaart

 

Ik val als coach onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

 

Voor uitgebreide informatie kun je kijken op:

https://www.kreac.nl/ 

https://catcollectief.nl/

https://gatgeschillen.nl/

 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De nieuwe wet op de privacy

Privacyverklaring
Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Gabry de Veld

 1. Telefoon: 06-13082332, info@metgabry.nl

 

René de Veld

  2. Telefoon: 0613082332, info@metgabry.nl

Alleen voor administratieve handelingen

 

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

 

Persoonsgegevens

Gabry verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW- gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Rekeningnummer voor de facturen
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Pasfoto, foto's van sessies (indien van toepassing)
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

 

Doeleinden

Gabry verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 

Waarop is de verwerking gebaseerd
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met je met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van mijn diensten;
 • De bescherming van mijn financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van mijn systemen;

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen gegevens van de coaching worden verstrekt aan derden om inzicht te krijgen in het verloop van het beroep equine assisted coaching. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij jouw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Profilering
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

 

Jouw rechten
Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvangt je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je ons verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

 

Gabry de Veld

info@metgabry.nl

 

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder.

 

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-05-2021